Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

С данък се облагат :

– сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания
– поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
– застроените земеделски земи и горите – за действително застроената площ и прилежащия й терен
КОЙ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:
– собствениците на облагаеми недвижими имоти
– вещноправните ползватели, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
– Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобстве-ници или ползватели.
– собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот – за поземления имот
КОГА СЕ ПОДАВА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларация се подава при:
–  придобиване на недвижим имот
–  учредяване на право на ползване върху недвижим имот
– промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
– подаване на коригираща декларация за деклариран имот
В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА
– Декларацията се подава в :
двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
в шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство.
Download