Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно промените в законодателството от края на 2008 година декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ вече ще се подава ЕЖЕГОДНО до 30.04.

Download