Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС)

Собствеността върху МПС се прехвърля с писмен договор. С писмен договор с нотариално заверени подписи, съгласно чл.144, ал.2 от Закона за движението по пътищата, се прехвърля собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см.

Собствеността върху МПС може да се прехвърля както по възмезден начин (с договор за покупко-продажба или замяна), така и по безвъзмезден – с договор за дарение.

Подписите на страните могат да бъдат заверени от всеки нотариус, без оглед неговия район на действие;

Продавач може да бъде собственикът на МПС, ако е пълнолетен и дееспособен. Малолетните, непълнолетните или поставените под запрещение могат да прехвърлят или придобиват МПС чрез законните си представители  – родители или настойници (за малолетни или поставени под пълно запрещение) или със съгласие на родителите или попечителите си (за непълнолетни или ограничено запретените), като при прехвърляне на МПС (чрез възмездна сделка, тъй като дарението от непълнолетен е нищожно) е необходимо разрешение на районния съд по местоживеенето им, което се дава само при нужда или очевидна полза за представляваните;

Производството започва с устна молба на страните до нотариуса или неговото деловодство;

Необходими документи:

 1. Договор за покупко-продажба на МПС. 
 2. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник. Пълномощното трябва да бъде с нотариално заверен подпис;
 3. Ако в сделката участва законен представител, се представя документ, доказващ неговите правомощия
 4. Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача  и свидетелство за регистрация или само свидетелство за регистрация, ако в него продавачът е вписан като собственик. Преди прехвърляне на МПС продавачът трябва да го е регистрирал в службите на МВР и следователно в свидетелството за регистрация той ще фигурира като собственик на МПС, което е обект на прехвърляне.
 5. Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че МПС е придобито по наследство;
 6. Препис от акт за граждански брак, ако се прехвърля МПС, което е съпружеска имуществена общност. Необходимо е съпрузите да се явят лично пред нотариуса, а ако единият съпруг отсъства, се представя нотариално заверено пълномощно или нотариално заверена декларация, в която той изразява съгласието си за прехвърляне на МПС.
 7. Удостоверение за застрахователна стойност, издадено от застрахователна компания;
 8. Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл.226, ал.2 от ДПК – по 2 броя за всеки от продавачите.
 9. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец. Ако продавачите или купувачите са съпрузи, подават обща декларация;
 10. Документ за платен местен данък по чл.44 от ЗМДТ.
 11. Документ за платен от продавача данък върху превозните средства до момента на прехвърлянето на собствеността, съгласно чл.52 от ЗМДТ.
 12. Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация;

 

Направете запитване за договор за покупко-продажба на МПС