Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данък върху добавената стойност

 Общи условия

Данък върху добавената стойност, наричан по-нататък "данък", се дължи за всяка доставка на стоки или на услуги с място на изпълнение на територията на страната и извършена от данъчнозадължено лице по този закон, за износ, извършен от данъчнозадължено лице, както и при внос на стоки, освен когато този закон предвижда друго. При внос митническото оформяне се извършва на границата чрез подаване на митническа декларация и другите необходими документи.

Митническото оформяне на стоките става срещу представяне на митн.декларация (сега единен административен документ), с приложени към нея фактура, спецификация, транспортни документи, застраховат.документи, сертификат за произход, удостоверение за износ/внос, експорт лиценз (ако стоката е на такъв режим), сертификати за кач-во (или ветеринарен, фитосанитарен и т.н. сертификати), документ за платена митническа такса и др.

Митническият режим е съвкупност от процедури, прилагани към дадена стока в зависимост от х-ра на стоката и целите на преминаването й през държ.граница на РБ.

Независимо от начина на преминаване на стоките през държ.граница те винаги подлежат на митн.контрол, дори когато не подлежат на обмитяване. Митн.контрол вкл.процедури по спазване на реда за преминаване на стоките през държ.граница, поставяне на митн.обозначения, проверка на митн.декларация, събиране на мита, акцизи, данъци и такси, събиране и представяне на статист.сведения.

Освобождаването на стоките става едва след като се заплатят всички дължими мита, данъци, акцизи и такси.

При внос ДДС се начислява върху сбора от МОС, митата, акцизите и вносните такси.

Акцизът е самостоятелно данъчно задължение, с което се облагат определени групи стоки. Той се начислява еднократно, като данъчно задължени лица са производителите или вносителите на акцизни стоки. При внос акцизът се начислява върху сбора от МОС, митата и таксите. При износ стоките са освободени от косвени данъци, включително и от акцизи.

 

Чл.2. Разпоредбите на този закон се прилагат на територията на страната, която за целите на този закон включва географската територия на Република България, континенталния шелф и изключителната икономическа зона, с изключение на свободните зони, свободните складове и търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия.

Внос на стоки

Чл.11. (1) Внос на стоки по смисъла на този закон е въвеждането на стоки на митническата територия на страната.
(2) Внос на стоки за целите на този закон е и въвеждането на стоки от територията на свободна зона, свободен склад или търговски обект, лицензиран за безмитна търговия на територията на страната.
(3) В случаите по ал.2 се прилагат общите правила за документиране на вноса по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му и правилата на този закон по отношение на вноса на стоки.

 

Международен транспорт

Чл.16. Международен транспорт по смисъла на този закон е превозът на стоки или пътници:
1. от място в страната до място извън нея;
2. от място извън страната до място на територията на страната;
3. между две места извън страната;
4. между две места в страната, когато той е част от международен превоз.

 

Доставка на стоки и услуги, пряко свързани с международен транспорт

Чл.17. Доставка на стоки и услуги, пряко свързани с международен транспорт по смисъла на този закон, е:
1. отдаването под наем на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав за извършване на международен транспорт;
2. обработката на плавателни съдове, включително и услугите по глава девета от Кодекса на търговското мореплаване, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, които са в международен рейс, както и услуги по спасителни операции или помощ в морето;
3. транспортната обработка на пътници и стоки, превозвани с плавателен съд, въздухоплавателно средство или подвижен железопътен състав, които са в международен рейс;
4. извършване на услуги по строителството, поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораби и самолети; това не се отнася за яхти, платноходи и други подобни, както и за самолети, които са за спортни цели, и други средства за превоз за лични нужди;
5. снабдяването на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, извършващи международен рейс с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други стоки, предназначени за потребление на борда;
6. извършването на спедиторски, агентийски, брокерски, куриерски или пощенски услуги и във връзка с международния транспорт.
7. продажбата на самолетни билети за международен транспорт, включително извършването на услугата във връзка с тази продажба.

 

Спедиторски и агентийски услуги

Чл.19. Спедиторска, агентийска и брокерска услуга по смисъла на този закон и глава девета от Кодекса на търговското мореплаване е организирането на международен транспорт срещу насрещна престация.

 

Дата на възникване на данъчно събитие при внос на стоки

Чл.27. Дата на възникване на данъчното събитие и задължението за начисляване и заплащане, за начисляване и обезпечаване или за освобождаване от данък при внос на стоки по смисъла на чл.11 е датата, на която възниква задължение за митническите органи за:
1. вземането под отчет на митни сборове, включително и когато митническата ставка е нула, или освобождаването от тях, или
2. вземането под отчет и обезпечаването на митните сборове или освобождаването от задължението за обезпечаването

 

Данъчна основа при внос на стоки

Чл.31. Данъчната основа при внос на стоки е митническата стойност по смисъла на Закона за митниците, определена в левове и увеличена с всички дължими при вноса митни сборове, такси, вноски и акциз.
(2) В случаите, когато се реимпортират стоки, временно изнесени, за да бъдат подложени на обработка, преработка или поправка под митнически икономически режим "Пасивно усъвършенстване", данъчната основа е сборът от стойността на извършеното и разходите на вносителя във връзка с тази стока извън страната, увеличена с дължимите митни сборове, такси, вноски и акциз.

 

Освободени доставки

Видове

Чл.33. При условията на този закон са освободени доставките с предмет, изброен в чл.34 - 52б.
(2) При условията на този закон освободени доставки са и:
1. доставките с място на изпълнение извън територията на страната с изключение на износа;
2. доставките и действията, извършени извън рамките на независимата икономическа дейност;
4. доставките на стоки, намиращи се в антрепозитен склад под митнически контрол, в рамките на митническия режим и ако не напускат антрепозитния склад.

Чл.53. Данъчната ставка е 20 на сто за всяка облагаема доставка на стока или услуга, включително при внос на стоки, освен когато този закон предвижда друго.

 

Начисляване на данък при внос на стоки

Чл.58. (1) Размерът на данъка при внос на стока в страната се определя, като данъчната основа при внос, определена по реда на чл.31, се умножи с данъчната ставка.
(2) При внос на стоки данъкът се начислява от митническите органи и определеният размер на дължимия данък се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.

Внос на стоки, освободен от данък

Чл.59. Не се дължи данък при внос на стоки, когато:
1. в закон или в международен договор, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози и други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък, включително когато тези договори са финансирани от безвъзмездна помощ и/или със заеми от международни финансови институции и гарант по заема е Република България (включително и когато стойността на дължимия данък при внос по тези споразумения за заеми се признава от съответната финансираща организация за съфинансиране от страна на Република България), и/или Република България съфинансира договорите със средства от републиканския или общинските бюджети.
2. стоките влизат от място извън територията на страната в свободни зони, свободни складове или в търговски обекти, лицензирани за безмитна търговия;
3. се внасят въздухоплавателни средства, плавателни съдове, както и резервни части за тях, с изключение на тези за спортни и развлекателни цели;
4. се внася инвестиционно злато;
6. се внасят безвъзмездни помощи с изключение на акцизни стоки, от учебни, лечебни и здравни заведения, както и от научни, културни, просветни и социални организации на бюджетна издръжка, от министерства, ведомства и други държавни и общински органи, от Българския червен кръст, от Агенцията за чуждестранна помощ и от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност и вписани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.
7. се внасят носители на информация по линия на участието на България в международния обмен на издания, когато те са освободени от митни сборове;

9. в рамките на разрешения безмитен внос:
а) се получават международни пощенски и други пратки или се внасят стоки с незначителна стойност по смисъла на Закона за митниците и правилника за неговото прилагане;
б) се внася личен багаж от пътници;
в) се внасят придобити в чужбина стоки от пътници;
г) се внася лично имущество, получено като наследство;
д) се внася употребявано лично имущество от физически лица, които се преместват за постоянно пребиваване в Република България;
е) се внася имущество във връзка със встъпване в брак;
ж) се внася употребявано домакинско имущество след приключване на временно пребиваване извън Република България;
о) се внасят стоки, необходими за извършване на превозни операции;
п) се внася документация;
11. се внасят помощни технически средства и съоръжения за хора с увреждания, както и резервни части за тях, включително леки автомобили с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност на двигателя до 100 к. с., внасяни от лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация и от лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация, които имат заболяване или увреждане, посочено в списък, одобрен от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите; освобождаването от данък при внос на леките автомобили се извършва по реда за освобождаването им от мито и в размер до левовата равностойност на 900 щатски долара включително за данък; по тази разпоредба може да се внесе лек автомобил за период 3 години за употребяван и 5 години за нов автомобил;
12. се внасят в пристанища продуктите на морския риболов и други продукти, извлечени извън териториалните води на Република България от кораби, регистрирани в Република България и плаващи под нейно знаме;
14. се внасят в пристанища стоките, получени от продуктите по т.13, на борда на кораби-заводи, регистрирани в Република България и плаващи под нейно знаме;
15. се внасят стоки, които се унищожават или изоставят в полза на държавата по реда на чл.180 от Закона за митниците;
16. стоки под митнически контрол са унищожени или безвъзвратно загубени поради причина, свързана с естеството на стоките, или поради непреодолима сила;
17. се внасят:
а) стоки в непроменено състояние, които са били временно изнесени;
б) стоки, които са били временно изнесени за ремонт (поправка), ако са изпълнени условията на чл.154 от Закона за митниците.
18. се внасят стоки, които са били изнесени и върнати в срок до 1 година по рекламация.
19. (нова,ДВ,бр.44 от 1999 г.) се внасят от Българския Червен кръст закупени от него:
а) стоки, специално пригодени за водно планинско спасяване и гражданска защита;
б) моторни превозни средства и техника за нуждите му, ако са придобити с безвъзмездно предоставени за тази цел финансови средства.
20. безвъзмездно се предоставят изоставени и отнети в полза на държавата стоки по Закона за митниците, с изключение на моторни превозни средства.
21. моторни превозни средства са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му.
22. се внасят превозни военни колесни средства от Министерството на отбраната на Република България.

Внасяне на данъка, начислен при внос на стоки

Чл.75. Вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи данък в републиканския бюджет, както следва:
1. по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса;
2. по сметка на съответното митническо учреждение, оформящо вноса, или в касата на митническото учреждение, когато вносител е нерегистрирано по този закон физическо лице, което не е едноличен търговец.
(2) Данъкът по ал.1 не може да се прихваща от данъчните или митническите органи с други задължения.
(3) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления данък по реда, определен за митническото задължение.
(4) итническата администрация предоставя на Националната агенция за приходите информация за приетите митнически декларации и получените плащания на данъка при внос по електронен път в срок до 14 дни от изтичането на всеки календарен месец. Информацията се подава при условия и по ред, определени със заповед на министъра на финансите.

 

Задължителна регистрация

Чл.108. (1) Всяко лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
(2) Облагаем оборот по смисъла на този закон е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки с изключение на облагаемите със ставка нула. Всяко лице задължително определя своя облагаем оборот след изтичането на всеки календарен месец.
(3) Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
(4) При определянето на облагаемия оборот се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие.
(5) Получените аванси по облагаеми доставки с изключение на облагаемите със ставка нула се включват при определянето на облагаемия оборот.
(6) Алинея 1 не се прилага по отношение на чуждестранно лице, за което са налице едновременно следните условия:
1. не е установено в страната;
2. няма обект на територията на страната;
3. извършва доставки с място на изпълнение на територията на страната само на посочени в чл.22, ал.1, т.5 услуги, по които получатели са регистрирани по този закон лица.

 

Прекратяване на регистрацията на чуждестранни лица, регистрирани по този закон

Чл.122. (1) Регистрацията на чуждестранно лице, регистрирано на основание чл.121, се прекратява при наличие на общите условия на този закон за прекратяване.
(2) При прекратяване на регистрацията по ал.1 се приема, че чуждестранните лица извършват доставка на наличните си активи, които се намират на територията на страната и биха били облагаеми, ако са предмет на доставка при условията на чл.119.