Запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга , писмено обещание за безусловно плащане. Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на финансови отношенията между лица.

ЗЗ е уреден в гл. 31 от ТЗ.  В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно лице – издател (платец) да плати на друго лице – поемател фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за запис на заповед се съдържат в чл. 535-538 от Търговския закон , а при липса на такива, се прилагат тези за менителницата, доколкото са съвместими с естеството им.

 

Направете запитване по този въпрос