Изпълнителни дела

Изпълнителните дела най-общо казано, се развиват между две страни: взискател /кредитор/ и длъжник. Адвокатската помощ и съдействие е необходима и в двата случая, поради доста усложнената процедура на изпълнителното производство, въведените кратки срокове за извършване на отделните процесуални действия, преклузивните срокове за обжалване, чието пропускане е фатално.

Кантората предлага правна защита и ефективно съдействие още от момента на възникване на задължението, в това число и участие за постигане на извънсъдебна спогодба.

Имаме богат професионален и практически опит относно заповедното производство по чл.410 и чл.417 от ГПК. То урежда възможността при наличие на фактура или др. документ, който установява задължението / чл.410/ или някои от документите, изрично посочени в чл.417 ГПК като запис на заповед, нотариален акт или др. договор, с нотариална заверка на подписите и др. посочени там, заявителят да се снабди с изпълнителен лист като при това дължимата държавна такса е 2 %, вместо предвидената такава в общия исков процес в размер на 4%.

Адвокатската кантора предлага защита на взискателя /кредитора/ като действията се изразяват не само в изготвяне на молба за образуване на изпълнителното дело. Съобразно конкретния случай се избира най-подходящият начин за предприемане на принудителни действия, проучва се имущественото състояни на длъжника, при възлагане се осъществява представителство и участие в насрочена публична продан.

В защита на длъжника е особено важно да се проучи и установи дали задължението не е погасено по давност, тъй като давността не се прилага служебно както от съда, така и от съдебния изпълнител. Напоследък особено много зачестиха случаи, в които вземането е погасено още към момента на издаване на изпълнителния лист и това са претенции, предявени от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД и др. експлоатационни дружества. В защита на длъжника е и предвиденото в чл.433 ал.1 т.8 от ГПК основание за прекратяване на изпълнителното дело, поради това, че в продължение на две години не са извършвани изпълнителни действия. Това е прекратяване по силата на закона /ex lege/ и неговите последици настъпват автоматично.

Често пъти принудителните действия се насочват върху имущество, което се явява несеквестируемо по смисъла на закона. Такова е единственото жилище на длъжника, освен ако не е ипотекирано, неговото трудово възнаграждение до определен размер и др. вещи, изрично посочени в чл.444 ГПК.

Направете запитване по този въпрос