КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗУТ

Можем да Ви предложим консултация по актуални проблеми във връзка с:
• параметрите на застрояване (какво може да бъде построено) на избрания от Вас недвижим имот;
• строителния процес;
• инвестиционен проект;
• режима и ограниченията на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване, придобиване и делба на недвижим имот и др.);
• разрешение за строеж.