Обжалване на административен акт

                 Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред.

 

Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ. Жалби срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица, т.е. лицата, които имат личен и пряк правен интерес от обжалването или със закон са овластени за това.

                Оспорване на административни актове пред съд

На административните съдилища са подведомствени  всички дела по искания за:

  • издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове
  • обявяване на нищожност или унищожаемост на споразумения по АПК
  • защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията
  • защита срещу незаконно принудително изпълнение
  • обещетения за вреди  от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административен орган и длъжностни лица
  • обещетения за вреди от принудително изпълнение
  • установяване неистинността на административни актове и др.

 

Направете запитване по този въпрос.