Покупко-продажба на недвижим имот

Сделката се извършва пред нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, обект на договора за покупко-продажба;

Продавач може да бъде собственикът на недвижимия имот, ако е пълнолетен и дееспособен (в определени от закона случаи прехвърлителни сделки могат да извършват и непълнолетните или поставените под запрещение, но с разрешение на районния съд по местоживеенето им и на законните им представители – родители, настойници или попечители или чрез самите законни представители);

Производството започва с писмена молба на страните до нотариуса, подадена в деловодството му;

Необходими документи:

 1. Проект за нотариален акт;
 2. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник. Пълномощното трябва да бъде с нотариално заверени подписи;
 3. Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача върху недвижимия имот.;
 4. Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя, в случай че имотът е придобит по наследство;
 5. Акт за граждански брак, ако се прехвърля недвижим имот, който е съпружеска имуществена общност;
 6. При прехвърляне на идеална част от съсобствен имот на трето лице, продавачът е длъжен да представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част. ;
 7. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот .
 8. Декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл.264, ал.1 от ДОПК – по 2 броя.
 9. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец. Ако продавачите или купувачите са съпрузи, подават обща декларация;
 10.  Скица на имота (виза), ако се продава поземлен имот – от техническата служба към общината, а ако поземленият имот е земеделска земя, скица се издава от общинската служба по земеделие и гори. След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия, скици – копия от кадастралната карта ще се издават от Агенцията по кадастъра.
 11. Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация, протокол с решение на управителния орган за придобиване;
 12. Банково бордеро за платен местен данък.

 

Направете запитване за изготвяне на нотариален акт