Регистрация ООД

Цената включва всички държавни такси по съдебната регистрация, вписване в регистър „Булстат”  и хонорар.