Ипотека. Видове, учредяване, вписване

                    Когато изпълнението на едно задължение е обезпечено с един недвижим имот  така, че кредиторът има право при неизпълнение да се удовлетвори от цената на недвижимия имот по предпочетание пред другите кредитори на същия длъжник, този кредитор разполага с едно ипотечно право. Ипотеката е вещно и неделимо право, което обременява определен недвижим имот на длъжника […]

Предварителен договор

                     Могат да бъдат сключвани  договори, с които се поема задължение за скючване в бъдеще на друг договор. Това ще е необходимовинаги, когато нещата не са още достатъчно зрели за сключването на един окончателен договор, а страните имат интерес да обезпечат бъдещото сключване на същия. Бъдещият окончателен договор си предшества тогава от друг договор, с което […]

Делба на наследство

                     Когато наследодателят е оставил само един наследник, цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници, между тях се създава имуществена общност. Всеки един от тях има идеална част от собствеността на всяка вещ. Сънаследниците могат по всяко време да прекратят тази общност, посредством делба на наследствено имущество. Делбата на наследство има […]

Наследство – наследяване по закон, наследяване по завещание

Законът за наследството предвижда два вида наследяване: по закон т.е. по предписание на самия закон, който указва реда на това наследяване: децата, родителите, братята и сестрите и др., и по завещание т.е. на основание волята на наследодателя, изразена в особен документ, наречен завещание. Наследниците не могат да приемат част от наследството и да се откажат […]

Издръжка на ненавършили пълнолетие деца

Задължението на родителите да издържат децата си е в основата си морално задължение. Нормално то се изпълнява съзнателно и доброволно, с готовност и себеотрицание, с чуство за отговорност. На практика проблемът за издръжката на децата в юридическата му форма в случаите на отклонение от нормалните отношения: пренебрегване на родителски задължения, конфликт между родители, фактическа раздяла, развод […]

Обжалване на наказателно постановление

Наказателните постановления подлежат на обжалване пред районните съдилища по местоизвършване на нарушението. Нарушителят може да обжалва постановлението в 7-дневен срок от връчването му. Някои наказателни постановления не подлежат на обжалване. Това са постановленията, с които е наложена глоба, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи или е присъдено обещетениеза причинени вреди до минималния […]

Обжалване на административен акт

                 Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред.   Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ. Жалби срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица, т.е. лицата, които имат личен и […]

Вдигат пенсионната възраст с една година от 1 януари

Пенсионната възраст ще се повиши с една година от 2012 г. Това потвърди за Дарик заместник-финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че промяната се налага за справяне с дефицита в НОИ и за да се осигури възможност за “някаква маневреност” по отношение на размера на пенсиите още от догодина. По думите на Горанов от следващото […]

Развод по взаимно съгласие

За развод по взаимно съгласие се говори, когата бракът е прекратен по волята и на двамата съпрузи, без да се установяват причини за дълбокото му и непоправимо разстройство и вина, без да се изнасят факти от интимния живот на съпрузите. За да бъде прекратен бракът по взаимно съгласие, е необходимо и двамата съпрузи да изявят […]

Депутатите приеха промени в закона за ДДС на първо четене

Задължително подаване на декларации по ДДС да става само по електронен път, освен когато отчетните регистри съдържат до пет записи. Това предвиждат в Закона за ДДС, които парламентът одобри на първо четене на извънредното си заседание. „Кое налага да са повече от пет записа задължително по електронен път, защо не са повече от три, защо […]