Цените на извършваните услуги, изразяващи се в писмени и устни консултации, участие в преговори, изготвяне на документи и договори, нотариални актове, завещания и др., както и процесуално представителство по дела се определя въз основа на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 09.07.2004г. на Висшия адвокатски съвет (Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 25 Октомври 2016г.) като се отчита правната и фактическа сложност на съответния казус и обема на възложената работа.

              Нашият стремеж е да предложим на клиентите си справедлив размер на адвокатските услуги и в някои случаи възможност за заплащане на части.