Декларации по чл. 54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Може да изтеглите от тук

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

НАП съобщи че е утвърден нов образец на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти. Декларацията се подава в двумесечен срок, при покупка на имот от фирма или физическо лице , както и при промяна на обстоятелства относно собственост на имот. Можете да изтеглите от тук  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ, НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, ДЕКЛАРАЗИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ Свалете от тук.

Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно промените в законодателството от края на 2008 година декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ вече ще се подава ЕЖЕГОДНО до 30.04. Download  

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С данък се облагат : – сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания – поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията – застроените земеделски земи […]

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД Download  

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти)

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти) Download  

Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства)

Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства) Download