КОНВЕНЦИЯ на ООН относно договорите за международна продажба на стоки – ВИЕНСКА конвеция

Направете Консултация  по въпрос свързан с  Конвенцията   КОНВЕНЦИЯ на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки Ратифицирана с Указ № 264 на Държавния съвет от 13.03.1990 г. – ДВ, бр. 23 от 1990 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 36 от 5.05.1992 г., в сила за България […]