Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти)

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти) Download  

Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства)

Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства) Download