Закон за висшето образование

Обнародван, ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г., изм., бр. 28 от 2 април 1996 г., бр. 56 от 15 юли 1997 г., попр., бр. 57 от 18 юли 1997 г., изм., бр. 58 от 22 юли 1997 г., бр. 60 от 2 юли 1999 г., в сила от 2 юли 1999 г., бр. […]

Закон за българското гражданство

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО Обн. ДВ. бр.136 от 18 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.41 от 26 Април 2001г., доп. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г.

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.25 от 16 Март 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. […]

Закон за задълженията и договорите – ЗЗД

Закон за задълженията и договорите – 01.06.2009 ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. Попр. ДВ. бр.2 от 3 Януари 1950г., обн. ДВ. бр.275 от 22 Ноември 1950г., изм. ДВ. бр.69 от 28 Август 1951г., изм. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 1952г., изм. ДВ. бр.85 от 1 Ноември 1963г., изм. ДВ. бр.27 […]