Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С данък се облагат : – сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания – поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията – застроените земеделски земи […]