Закон за висшето образование

Обнародван, ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г., изм., бр. 28 от 2 април 1996 г., бр. 56 от 15 юли 1997 г., попр., бр. 57 от 18 юли 1997 г., изм., бр. 58 от 22 юли 1997 г., бр. 60 от 2 юли 1999 г., в сила от 2 юли 1999 г., бр. […]