Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства)

Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства) Download