Адвокатска кантора Василева предлага процесуално представителство по искове и дела за обезщетения при ПТП, непозволено увреждане (деликт) и др.

 

 

Източниците на застрахователни правоотношения се делят на 2 групи:

Под източник на застрахователно правоотношение разбираме някакъв вид юридически факт – договор, деликт (неправомерно увреждане), съдебно решение и т.н.

Важен източник на застрахователните правоотношения е застрахователния договор (застрахователната полица) в който са отразени общи и специални условия, които са източник на тези правоотношения (права и задължения).

Под застрахователн риск се разбират две неща. На първо място това е опасността, срещу която се извършва застраховането, или по-точно – съществуващата възможност от увреждане на определено имуществено или неимуществено право. На второ място под застр. риск се разбира вероятността на настъпи застр. събитие. В зависимост от тази вероятност, от степента на риска, се определя размерът на дължимите премии.

Застрахователното събитие е осъществяване , сбъдване на риска,  настъпването на което довежда до възникване на вреда, и затова се означава като вредоносно събитие. То е осъщественият риск. По правната си природа застрахователното събитие е юридически факт, който преобразува задължението за носене на риска, в задължение да се плати застрахователно обещетение или сума.

Изключително важно, за да реализирате правата си в пълен обем при едно настъпило застрахователно събитие е да се обърнете възможно най-бързо към квалифициран адвокат по застрахователно право. Размера на застрахователното обещетение е съществен въпрос при реализирането на всяка застрахователна претенция, за това нерядко срещано е застрахователят да предлага на имащите право значително занижени обещетения, които ако приемете – си преграждате пътя за едно бъдещо исково производство, където бихте получили по-висок размер на присъденото обещетение.

Направете запитване по този въпрос

 

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment