Декларация по чл.14 от ЗМДТ

НАП съобщи че е утвърден нов образец на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.

Декларацията се подава в двумесечен срок, при покупка на имот от фирма или физическо лице , както и при промяна на обстоятелства относно собственост на имот.

Можете да изтеглите от тук

 

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ С данък се облагат : – сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания – поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията – застроените земеделски земи…

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти)

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти)

{filelink=6}