КОНВЕНЦИЯ на ООН относно договорите за международна продажба на стоки – ВИЕНСКА конвеция

Направете Консултация  по въпрос свързан с  Конвенцията

 

КОНВЕНЦИЯ на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки

Ратифицирана с Указ № 264 на Държавния съвет от 13.03.1990 г. – ДВ, бр. 23 от 1990 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 36 от 5.05.1992 г., в сила за България от 1.08.1991 г.
Държавите – страни по тази конвенция,

имайки предвид основните цели, записани в резолюциите относно установяването на нов международен икономически ред, които Общото събрание прие на своята шеста извънредна сесия,

отчитайки, че развитието на международната търговия на основата на равенството и взаимната изгода е важен елемент в развитието на приятелските отношения между държавите,

считайки, че приемането на еднообразни правила, приложими към договорите за международна продажба на стоки и съвместими с различните социални, икономически и правни системи, ще допринесе за премахването на правните пречки в международната търговия и ще благоприятства развитието на международната търговия,

Договор за покупко-продажба на моторно превозно средство (МПС)

Собствеността върху МПС се прехвърля с писмен договор. С писмен договор с нотариално заверени подписи, съгласно чл.144, ал.2 от Закона за движението по пътищата, се прехвърля собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см.…

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

Одобрена с ПМС № 167 от 28.08.1992 г., обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.1992 г., доп., бр. 92 от 13.11.1992 г., бр. 32 от 16.04.1993 г., изм., бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. и доп., бр. 45 от 3.06.1994 г., доп., бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. и доп., бр. 15 от 20.02.1996 г., изм., бр. 53 от 21.06.1996 г., в сила от 21.06.1996 г., изм. и доп., бр. 2 от 7.01.1997 г., доп., бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. и доп., бр. 20 от 18.02.1998 г., попр., бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г.; изм. с Решение № 798 от 13.02.2001 г. на ВАС на РБ – бр. 19 от 2.03.2001 г., в сила от 2.03.2001 г.; доп., бр. 89 от 16.10.2001 г., в сила от 16.10.2001 г., бр. 83 от 30.08.2002 г., в сила от 30.08.2002 г., изм. и доп., бр. 66 от 25.07.2003 г.; изм. с Решение № 295 от 16.01.2004 г. на ВАС на РБ – бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 12.09.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 75 от 18.09.2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.

Закон за държавната собственост

ЗАКОН за държавната собственост

 Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., изм., бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 7.01.1997 г., изм. и доп., бр. 55 от 11.07.1997 г., в сила от 11.07.1997 г., доп., бр. 61 от 1.08.1997 г., изм., бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., доп., бр. 93 от 11.08.1998 г., изм. и доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., бр. 9 от 1.02.2000 г., в сила от 1.02.2000 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., изм., бр. 26 от 29.03.2000 г., бр. 57 от 14.07.2000 г., бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.; Решение № 7 от 10.04.2001 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 38 от 17.04.2001 г.; изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., в сила от 16.08.2003 г., изм., бр. 24 от 23.03.2004 г., доп., бр. 93 от 19.10.2004 г.

кн. 6/96 г., стр. 102; кн. 8/97 г., стр. 43; кн. 9/97 г., стр. 210; кн. 1/98 г., стр. 156; кн. 11/98 г., стр. 15; кн. 8/2003 г., стр. 225; кн. 4/2004 г., стр. 201; кн. 11/2004 г., стр. 206

т. 12, р. 2, № 46

 

Закон за достъп до обществена информация

ЗАКОН за достъп до обществена информация 

Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз – 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данък върху добавената стойност

 Общи условия

Данък върху добавената стойност, наричан по-нататък "данък", се дължи за всяка доставка на стоки или на услуги с място на изпълнение на територията на страната и извършена от данъчнозадължено лице по този закон, за износ, извършен от данъчнозадължено лице, както и при внос на стоки, освен когато този закон предвижда друго. При внос митническото оформяне се извършва на границата чрез подаване на митническа декларация и другите необходими документи.

Закон за гражданската регистрация

Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 23 Март 2001г., доп. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г.

Закон за горите

Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г., бр. 133 от 11.11.1998 г., доп., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 78 от 26.09.2000 г., доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 79 от 16.08.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 107 от 9.12.2003 г., бр. 72 от 2.09.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) , изм., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., (*), бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 13 от 9.02.2007 г., изм. и доп., бр. 24 от 20.03.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 54 от 13.06.2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. – бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г.
Сборник закони – АПИС, кн. 1/98 г., стр. 122; кн. 10/2000 г., стр. 13; кн. 3/2003 г., стр. 9; кн. 10/2005, стр. 26
Библиотека закони – АПИС, т. 5, р. 4, № 460
(*) (Бел. ред. – относно влизането в сила на допълненията на Закона за горите с ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., виж § 56 от преходните и заключителните разпоредби на ЗТР)
Глава първа

Закон за висшето образование

Обнародван, ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г.,
изм., бр. 28 от 2 април 1996 г., бр. 56 от 15 юли 1997 г., попр., бр. 57 от 18 юли 1997 г.,
изм., бр. 58 от 22 юли 1997 г., бр. 60 от 2 юли 1999 г., в сила от 2 юли 1999 г.,
бр. 113 от 28 декември 1999 г., бр. 54 от 4 юли 2000 г., в сила от 4 юли 2000 г.,
бр. 22 от 9 март 2001 г., бр. 40 от 19 април 2002 г., в сила от 19 април 2002 г.,
бр. 53 от 28 май 2002 г., в сила от 28 май 2002 г., бр. 48 от 4 юни 2004 г.,
в сила от 4 юни 2004 г., бр. 70 от 10 август 2004 г., в сила от 1 януари 2005 г.,
бр. 77 от 27 септември 2005 г., в сила от 27 септември 2005 г.,
бр. 83 от 18 октомври 2005 г., в сила от 18 октомври 2005 г.,
бр. 103 от 23 декември 2005 г., бр. 30 от 11 април 2006 г., в сила от 12 юли 2006 г.,
бр. 36 от 2 май 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г., бр. 62 от 1 август 2006 г.,
в сила от 1 януари 2007 г., бр. 108 от 29 декември 2006 г.,
в сила от 1 януари 2007 г., бр. 41 от 22 май 2007 г.