Наследствено право

АДВОКАТСКАТА КАНТОРА предлага следните правни услуги в областта на наследственото право: 1/ консултации, необходими за вземане на възможно най-добрите и най-целесъобразните за Вас решения 2/ съдействие за изготвяне на саморъчни завещания 3/ предоставяне на саморъчни завещания за съхранение от нотариус 3/ изготвяне на нотариални завещания 4/ обявяване на завещания 5/ приемане и отказ от наследство…

Делба на наследство

                     Когато наследодателят е оставил само един наследник, цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници, между тях се създава имуществена общност. Всеки един от тях има идеална част от собствеността на всяка вещ. Сънаследниците могат по всяко време да прекратят тази общност, посредством делба на наследствено имущество. Делбата на наследство има…

Наследство – наследяване по закон, наследяване по завещание

Законът за наследството предвижда два вида наследяване: по закон т.е. по предписание на самия закон, който указва реда на това наследяване: децата, родителите, братята и сестрите и др., и по завещание т.е. на основание волята на наследодателя, изразена в особен документ, наречен завещание. Наследниците не могат да приемат част от наследството и да се откажат…