Делба на наследство

                     Когато наследодателят е оставил само един наследник, цялото наследство преминава в негова полза. Но когато има няколко наследници, между тях се създава имуществена общност. Всеки един от тях има идеална част от собствеността на всяка вещ. Сънаследниците могат по всяко време да прекратят тази общност, посредством делба на наследствено имущество. Делбата на наследство има…

Наследство – наследяване по закон, наследяване по завещание

Законът за наследството предвижда два вида наследяване: по закон т.е. по предписание на самия закон, който указва реда на това наследяване: децата, родителите, братята и сестрите и др., и по завещание т.е. на основание волята на наследодателя, изразена в особен документ, наречен завещание. Наследниците не могат да приемат част от наследството и да се откажат…

Покупко-продажба на недвижим имот

Сделката се извършва пред нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, обект на договора за покупко-продажба; Продавач може да бъде собственикът на недвижимия имот, ако е пълнолетен и дееспособен (в определени от закона случаи прехвърлителни сделки могат да извършват и непълнолетните или поставените под запрещение, но с разрешение на районния съд по…