Предварителен договор

                     Могат да бъдат сключвани  договори, с които се поема задължение за скючване в бъдеще на друг договор. Това ще е необходимовинаги, когато нещата не са още достатъчно зрели за сключването на един окончателен договор, а страните имат интерес да обезпечат бъдещото сключване на същия. Бъдещият окончателен договор си предшества тогава от друг договор, с което…

Покупко-продажба на недвижим имот

Сделката се извършва пред нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, обект на договора за покупко-продажба; Продавач може да бъде собственикът на недвижимия имот, ако е пълнолетен и дееспособен (в определени от закона случаи прехвърлителни сделки могат да извършват и непълнолетните или поставените под запрещение, но с разрешение на районния съд по…