Регистриране на ЕООД

Услугата включва :

1. Запазване на фирмено наименование

2. Държавна такса за вписване в търговския регистър

3. Удостоверение за актуално състояние

4. Хонорар за услугата

5. Консултация

Направете заявка за регистрация за ЕООД

 

[facebook_ilike]

Покупко-продажба на недвижим имот

Сделката се извършва пред нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, обект на договора за покупко-продажба; Продавач може да бъде собственикът на недвижимия имот, ако е пълнолетен и дееспособен (в определени от закона случаи прехвърлителни сделки могат да извършват и непълнолетните или поставените под запрещение, но с разрешение на районния съд по…