Образование:

Икономически техникум гр.Пловдив, понастоящем Национална търговска гимназия

Юридически факултет на СУ “Климент Охридски”, Специалност “Право”

Професионално развитие:

До 1992г. – юрисконсулт в Община Пловдив, ДСК – “Жилищно кредитиране” гр.Пловдив и експерт в областна администрация гр.Пловдив

От 1992г. – вписана в Адвокатска колегия гр.Пловдив. В момента упражнява адвокатска практика в областта на гражданско право и процес, семейно и наследствено право, облигационно право, вещно, търговско и административно право, недвижими имоти и строителство, административно-правно обслужване на търговски дружества.

В периода от 2007г. – 2010г. и в следващия мандат (2010г. – 2013г.) – член на разширения състав на Адвокатския съвет. Към настоящия момент член на Контролния съвет при Адвокатска колегия Пловдив.