За адвокат Величка Василева

Образование:

 • Икономически техникум гр. Пловдив, понастоящем Национална търговска гимназия
 • Юридически факултет на СУ “Климент Охридски”, специалност “Право”

Професионално развитие

 • До 1992г. – юрисконсулт в Община Пловдив, ДСК – “Жилищно кредитиране” гр. Пловдив и експерт в областна администрация гр. Пловдив
 • От 1992г. – вписана в Адвокатска колегия гр. Пловдив. В момента упражнявам адвокатска практика в областта на гражданско право и процес, семейно и наследствено право, облигационно право, вещно, търговско и административно право, недвижими имоти и строителство, административно-правно обслужване на търговски дружества.
 • В периода от 2007г. – 2010г. и в следващия мандат (2010г. – 2013г.) – член на разширения състав на Адвокатския съвет. В мандат 2014, 2015 и 2016 – член на Контролния съвет при Адвокатска колегия Пловдив.
 • Като професионалист, редовно повишавам квалификацията си чрез съответните курсове, участвам в научни и практически конференции.
adv-vasileva-1

За адвокат Георги Василев

Образование:

 • Магистър по право (ПУ „Паисий Хилендарски”)
 • Придобил правоспособност 20.07.2012 г.
 • От 2013 г. до 2017 г. – началник отдел „Договорно-правен и юрисконсулт” в МБАЛ „Св. Пантелеймон” Пловдив ЕООД.
 • Вписан в Пловдивска адвокатска колегия на 24.01.2018 г.

Специализиран в следните области:

 • В сферата на обществените поръчки богат опит (над 7 години) – правна защита и съдействие, както на възложители, така и на изпълнители на обществените поръчки. Има редица успешни участия в производства пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.
 • Има богат опит в решаването на редица медицински казуси. Познава законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на медицинското право, познава медицинските стандарти и алгоритъма на клиничните пътеки, запознат е и е защитавал успешно правата на пациенти.
 • В областта на застрахователното право също има практика в реализиране правата на пострадали при пътно-транспортни произшествия, като се цели максимално обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
 • Успешно реализира правата на работници и служители във връзка с трудово-правни спорове с неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения при трудова злополука, незаконно уволнение и др.
 • Съдейства на търговските дружества за съдебно и извънсъдебно решаване на спорове, свързани с неизпълнение на договори, несвоевременно изплащане на задължения, както и тяхното събиране.
 • Осъществява процесуално представителство по административни казуси, свързани с незаконосъобразни действия на администрацията, мълчалив отказ, отговорност за вреди на държавата и общините.

Практически опит в широка сфера на приложение на юридическите знания, висок професионализъм на специалистите в кантора Василеви ще Ви осигури правна подкрепа и максимална защита.

Финансовата страна на въпроса (такси и разноски) се обсъждат предварително. Няма „гадания“ относно таксите за нашите услуги.