Семейно право

В областта на семейното право, адвокатската кантора предлага консултации и процесуално представителство пред съда по следните проблеми:

  • развод по взаимно съгласие. При него съпрузите е необходимо да сключат споразумение по определени в СК въпроси. Новото е, че не е задължително да се постигне споразумение и относно придобитото по време на брака имущество.
  • развод по общия исков ред поради разстройство на брака. Законът позволява по искане на съпрузите съдът да не се произнася по въпроса за вината, което съществено облекчава процеса.
  • искове за значително по-голям принос в придобитото по време на брака имущество, което ще доведе и до по-голям дял при делба на имуществото.
  • искове за установяване, че закупеното по време на фактическата раздяла имущество с лични средства и без приноса на другия съпруг, принадлежи на този , който го е придобил.
  • първоначално определяне на издръжка за дете и нейното събиране по принудителен ред.
  • искове за увеличение на вече определена издръжка
  • спор относно упражняване на родителски права, както и искове за лишаване от родителски права, когато родителят без основателна причина не полага грижи за детето и не му дава издръжка

 

  • Други семейноправни казуси, по които можете да получите правна помощ и съдействие: установяване или оспорване на произход; пълно и непълно осиновяване; заместване съгласието на родителя със съдебно решение напр. при извеждане на дете извън границите на Република България.

 

Направете запитване