Интелектуална собственост

Адвокатска кантора Василева предлага на своите клиенти консултации, съдействие и представителство за извършване на регистрация в Патентното ведомство на:

  • Патенти
  • Полезни мозели
  • Марки
  • Географски означения
  • Промишлен дизайн

Обществени поръчки

Процедурата по възлагане на обществени поръчки в Република България има кратка, но разнообразна история. Особено в последните години българският Закон за обществените поръчки (ЗОП) е силно модифициран от разпоредбите на Европейския съюз (ЕС). Посредством ограниченията в директивите и съдебната практика на Съда на европейските общности е постигнато уеднаквяване на българското право с европейското при възлагане…

Имотни дела

Адвокат Величка Василева има дългогодишен опит и практика в разрешаването на различни имотни казуси и дела. Нашите услуги в сферата на вещното право обхващат: • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти; • проучване на правния статус на недвижими имоти; •…

Адвокатска кантора Величка Василева

Адвокатска кантора Величка Василева гр.Пловдив, Професионално правно обслужване, процесуално представителство, абонаментно правно обслужване, изготвяне на търговски договори и други правни документи. Работи в сферата на Административно право – Вещно право – Наследствено право – Облигационно право – Семейно право – Търговско право . Регистрация на фирма .. Изпълнителни дела ..Застрахователно право Свържете се с нас!…

Бракоразводен адвокат пловдив

Търсите бракоразводен адвокат? Повече информация може да намерите в раздел Семейно право В областта на семейното право, адвокатската кантора предлага консултации ипроцесуално представителство пред съда по следните проблеми: развод по взаимно съгласие. При него съпрузите е необходимо да сключат споразумение по определени в СК въпроси. Новото е, че не е задължително да се постигне споразумение и относно…

Запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга , писмено обещание за безусловно плащане. Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на финансови отношенията между лица. ЗЗ е уреден в гл. 31 от ТЗ.  В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно лице – издател (платец) да плати на…