Запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга , писмено обещание за безусловно плащане. Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на финансови отношенията между лица. ЗЗ е уреден в гл. 31 от ТЗ.  В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно лице – издател (платец) да плати на…