КОНВЕНЦИЯ на ООН относно договорите за международна продажба на стоки – ВИЕНСКА конвеция

Направете Консултация  по въпрос свързан с  Конвенцията

 

КОНВЕНЦИЯ на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки

Ратифицирана с Указ № 264 на Държавния съвет от 13.03.1990 г. – ДВ, бр. 23 от 1990 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 36 от 5.05.1992 г., в сила за България от 1.08.1991 г.
Държавите – страни по тази конвенция,

имайки предвид основните цели, записани в резолюциите относно установяването на нов международен икономически ред, които Общото събрание прие на своята шеста извънредна сесия,

отчитайки, че развитието на международната търговия на основата на равенството и взаимната изгода е важен елемент в развитието на приятелските отношения между държавите,

считайки, че приемането на еднообразни правила, приложими към договорите за международна продажба на стоки и съвместими с различните социални, икономически и правни системи, ще допринесе за премахването на правните пречки в международната търговия и ще благоприятства развитието на международната търговия,