Полезни връзки

Висш адвокатски съвет Патентно ведомство Електронен кадастър и имотен регистър Търговски регистър Държавен вестник Президент на Република България Народно събрание Висш съдебен съвет Министерски съвет Върховен касационен съд Върховен административен съд Европейски съд по правата на човека Конституционен съд на Република България Агенция за инвестиции Международна асоциация на юристите Министерство на правосъдието Адвокатска колегия –…

Изготвяне на брачни договори

Какво представлява брачният договор? Брачният договор е споразумение в писмена форма, което се сключва между съпрузите и определя и изяснява имуществените отношения между тях, издръжката, подялбата на собствеността, Може ли да се сключи брачен договор и след брака? Да, може. В тези случаи сключването на брачен договор се отбелязва в акта за сключване на граждански…

КОНВЕНЦИЯ на ООН относно договорите за международна продажба на стоки – ВИЕНСКА конвеция

Направете Консултация  по въпрос свързан с  Конвенцията

 

КОНВЕНЦИЯ на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки

Ратифицирана с Указ № 264 на Държавния съвет от 13.03.1990 г. – ДВ, бр. 23 от 1990 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 36 от 5.05.1992 г., в сила за България от 1.08.1991 г.
Държавите – страни по тази конвенция,

имайки предвид основните цели, записани в резолюциите относно установяването на нов международен икономически ред, които Общото събрание прие на своята шеста извънредна сесия,

отчитайки, че развитието на международната търговия на основата на равенството и взаимната изгода е важен елемент в развитието на приятелските отношения между държавите,

считайки, че приемането на еднообразни правила, приложими към договорите за международна продажба на стоки и съвместими с различните социални, икономически и правни системи, ще допринесе за премахването на правните пречки в международната търговия и ще благоприятства развитието на международната търговия,

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗУТ

Можем да Ви предложим консултация по актуални проблеми във връзка с: • параметрите на застрояване (какво може да бъде построено) на избрания от Вас недвижим имот; • строителния процес; • инвестиционен проект; • режима и ограниченията на вещните права по ЗУТ (право на строеж, надстрояване и пристрояване, преустройство на помещения и обекти, право на преминаване,…

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на облигационното право обхващат Вашите проблеми свързани с:
• покупко-продажби, наеми, аренди, ипотеки, замени на недвижими имоти ( жилища, къщи, складове, парцели, земеделски земи и др. );
• покупко-продажби, наеми, лизинг, заеми, залог, замени на движими вещи ( МПС, строителна техника и др. );
• кредити, залози;
• пълномощни.

[facebook_ilike]

ВЕЩНО ПРАВО

Нашите услуги в сферата на вещното право обхващат: • изготвяне на правни становища и консултации във връзка с конкретни проблеми на инвестирането в недвижими имоти, включително и техните данъчни и финансови аспекти; • проучване на правния статус на недвижими имоти; • съдействие при проблеми възникнали от решения на поземлена комисия за възстановяване на земеделски земи…

Вписване на промени

Вписване на промени:

  • В седалището
  • В предмета на дейност 
  • В името 
  • В собствеността 
  • За съдружници в ООД 
  • Прекратяване 
  • Преобразуване на търговски дружества

 

Направете запитване за вписване на промени

 

[facebook_ilike]

Регистриране на ЕT

Услугата включва :

1. Запазване на фирмено наименование

2. Банкови комисионни

3. Държавна такса за вписване в агенция по вписванията

4. Хонорар за услугата

5.Консултация

Направете заявка за регистрация на ЕТ

 

[facebook_ilike]