Запис на заповед

Записът на заповед е ценна книга , писмено обещание за безусловно плащане. Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на финансови отношенията между лица. ЗЗ е уреден в гл. 31 от ТЗ.  В практиката е прието под запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно лице – издател (платец) да плати на…

Изпълнителни дела

Изпълнителните дела най-общо казано, се развиват между две страни: взискател /кредитор/ и длъжник. Адвокатската помощ и съдействие е необходима и в двата случая, поради доста усложнената процедура на изпълнителното производство, въведените кратки срокове за извършване на отделните процесуални действия, преклузивните срокове за обжалване, чието пропускане е фатално. Кантората предлага правна защита и ефективно съдействие още…